DIV+CSS:lang - 阿森纳热刺|热刺凯恩复出类清单 | 相关内容:lang
:lang版本:CSS2  兼容性:NONE

 
语法:
 
Selector : lang { sRules }
 
说明:
 
设置对象使用特殊语言的内容样式表属性。
目前IE5.5尚不支持此属性。
 
示例:
 
blockquote:lang(fr) { quotes: '?' ' ?' }
//使用法语显示由quotes属性指定的法语的嵌套标记
 


学习阿森纳热刺 阿森纳热刺 阿森纳热刺 就上阿森纳热刺 在线阿森纳热刺阿森纳热刺、CSS3手册